Argument för brukarinflytande

brukarinflytande

Vi ser delaktighet och inflytande för patienter/brukare och anhöriga som en självklar väg till kvalitetsutveckling av vård- och stödinsatser. Det är nyttan för dem som verksamheterna är till för som tydligare sätts i fokus med ökat brukarinflytande.
Vår mening är också att brukarinflytandet behöver ske på många olika sätt och genomsyra hela verksamheterna från individnivå och verksamhetsnivå till ledning och styrning.

De vanligaste argumenten för brukarinflytande:

Maktutjämning:

Brukarinflytande förskjuter maktbalansen mellan de som beslutar om insatser eller utför dem, och de personer som får insatserna. Relationen mellan brukare (de som behöver hjälp) och personal (de som hjälper) är ojämlik i sin karaktär.

Det visar sig bland annat i språket. Professionens sätt att beskriva personen som får insatsen, dennes problem och behov har idag ofta företräde framför den enskildes egen beskrivning. Med ökat brukarinflytande kan denna maktobalans jämnas ut något till den enskildes fördel.

Demokrati:

Det är inte bara politiker, tjänstemän och vård- och omsorgspersonal som kan lära sig något av brukarnas erfarenheter. Brukare som kan vara med i besluten får också mer kunskap om demokratiprocessen och kan få möjlighet till ett reellt inflytande.

I en inspirationsskrift från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) om brukarmedverkan i missbruks- och beroendevården betonas att det är viktigt att se frågan i ett vidare perspektiv, att det är något mer än att individen kan påverka de insatser han eller hon får. Brukarinflytande på systemnivå anges ibland också som ett viktigt komplement till inflytande genom allmänna val.

Serviceanpassning:

De som beslutar om eller utför vården och de sociala insatserna får mer kunskap om målgruppernas behov och erfarenheter. Det ger bättre underlag för att skapa god kvalitet och service. Med delaktig, dialog och feedback skapas större förutsättningar att nå uppställda mål.

Effektivitet:

Det är mer effektivt att utgå från målgruppens faktiska behov än att utgå från behov tolkade av andra.

Legitimitet:

Personerna som erhåller insatser får större förståelse och acceptans för hur vården och socialtjänsten fungerar om de är med och påverkar insatserna.

Egenmakt:

Att medverka och få makt över beslut och insatser som rör det egna livet ökar självförtroendet och förändrar självbilden. Även de professionella får då en annan syn på brukarna.

Återhämtning:

För möjligheten att återhämta sig från psykisk ohälsa, anses makt och ansvar att påverka beslut som rör den egna livssituationen vara viktiga faktorer. Det finns idag ingen enhetlig definition av begreppet återhämtning. Även om dessa definitioner skiljer sig åt en del, så är kärnan i begreppet tydlig. Det handlar om en individuell och personlig process, en slags resa. En av skillnaderna i den nya återhämtningsideologin, jämfört med den traditionella vårdideologin, är att tillskriva den enskilde kompetens som blir en väsentlig del i behandlings- och rehabiliteringsarbetet.

(Källa: Socialstyrelsens ”Att ge ordet och lämna plats”, 2013 )

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.