Förutsättningar för brukarinflytande

Både i litteraturen samt vid möten med professionen och brukarorganisationer har ett antal nödvändiga förutsättningar lyfts fram för att brukarinflytande ska kunna stärkas, d.v.s. att individer och grupper ska kunna påverka insatser och verksamheter.
samarbete

En hållbar struktur

Det behövs en hållbar struktur för arbetet med inflytandefrågor. Det handlar om synssätt, verksamheternas kunskap om brukare och brukarorganisationer, ansvar, tidsaspekter, klarhet om arbetsområden, arbetsformer som är tillgängliga för olika grupper, information och kommunikation, resurser, utbildningar. Styrdokument och riktlinjer där det anges vad som ska gälla underlättar arbetet.

Kunskap om olika grupper av brukare

För att få till stånd brukarinflytande på verksamhets- och systemnivå är det nödvändigt att ledningen och andra berörda har kunskap om olika grupper av brukare och hur man når dem. Det är av stort värde att verksamheterna känner ”sina” brukare.

Bemötande och helhetssyn

Ett gott bemötande är en grundläggande förutsättning för att man ska lyckas. Den enskilde och dennes anhöriga/närstående ska bli sedda och lyssnade på och bli respekterade av personal. Personer som har sökt hjälp hos socialtjänsten och hälso- och sjukvården framhåller ofta att det är två frågor som är viktiga att få möjlighet att besvara: ”vad har fört dig hit?” och ”vad vill du ha hjälp med?

Det är viktigt att se individens hela livssituation och dennes sociala nätverk. Patienten/brukaren och anhöriga/närstående har kunskap och erfarenheter som är ett nödvändigt komplement till professionens och tillför verksamheten kvalitet.

"Små detaljer kan göra skillnad
 som till exempel att försöka mötas på
 fysiskt jämbördig nivå och skapa trygghet i rummet."

Göra maktrelationer synliga
synliggöra makt

Brukarinflytande är mycket mer än enbart information och rådgivning. För att uppnå en förändring behöver maktrelationer synliggöras, diskuteras och förändras. Maktrelationer mellan professionen och brukare är ojämlika både på individnivå och på mer övergripande nivåer. Att analysera maktrelationer innebär att såväl språkbruk, information och kommunikation samt mötesformer ses över. Stärkt brukarinflytande betyder att de professionellas roll förändras till att bli mer av stödjare, konsulter och handledare. 

"Att anställa personer med egen erfarenhet 
 och att brukare deltar vid rekryteringar 
 är ett sätt att stärka brukarinflytandet"
 

Attitydförändring

Brukarinflytande innebär att införa ett nytt sätt att tänka inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. I stället för att vara ”föremål för insatser” är individen aktiv och deltar i att utforma den vård och det stöd han/hon behöver.

Det är viktigt att personalen är medveten om sina egna och andras fördomar och attityder, och att de motverkar diskriminering och stigmatisering.

Att det finns tilltro till en individs eller patientgrupps möjlighet till utveckling, tillfrisknande och återhämtning är också betydelsefullt. Respekt måste finnas för olika erfarenheter, kunskap och kulturer. Ett långsiktigt arbete, där personal ges tid att reflektera, är nödvändigt kring frågor om attityder och synsätt.

 

Resurser

Resurser behöver avsättas. Det handlar om tid, pengar och administrativt stöd i form av t.ex. samordnare och hjälp med utskrifter av material. Ersättning eller arvode till representanterna för brukarorganisationerna är en markering att detta arbete är betydelsefullt. Lokaler behöver finnas tillgängliga där brukarrepresentanterna kan mötas för att t.ex. gå igenom och komplettera dagordningen inför sammanträdet.

Rutiner

Det är viktigt att arbetet med frågor kring brukarinflytande ses som en naturlig del av verksamheten. Rutiner behöver finnas för hur de synpunkter som kommer fram tas om hand och följs upp.

 

Långsiktighet och uthållighet

uthållighet
Brukarinflytande kan inte stanna vid en engångsföreteelse, utan är en process som innehåller planering, genomförande och uppföljning.
 Det tar tid, kräver uthållighet och ett långsiktigt perspektiv på samarbete och utveckling.

Stabilitet och kontinuitet är nödvändigt. Brukarinflytande ska inte vara beroende av enstaka ”eldsjälar”. En svårighet i arbetet med inflytandefrågor kan vara att många personer befinner sig i verksamheter under kortare tid, t.ex. för en behandling. Det är väsentligt att analysera och ha en struktur för hur deras erfarenheter och synpunkter kan tas tillvara för det långsiktiga arbetet. Återkoppling och uppföljning är en betydelsefull del i arbetet.

 

Utbildning och rekrytering av personal

Utbildning till yrken inom hälso- och sjukvård och socialtjänst behöver utgå från ett förhållningssätt där patienter/brukare har kunskap och erfarenheter som är viktiga för verksamhetens kvalitet.

Personal kan behöva utbildning i hur det är att leva med en funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, missbruks- och beroendeproblematik. Brukarrepresentanters medverkan i fortbildning och rekrytering av personal är ett sätt att säkra att ett brukarperspektiv ses som en självklar del i utvecklingen av verksamheten. Brukarrepresentanterna kan behöva utbildning om arbets- och beslutsprocesser i t.ex. kommun eller ett landsting.

"Kan vi så ska vi påverka på ett tidigare stadium. Då kommer vi att kunna tala om brukarråd på riktigt, om vi får möjlighet att delta mer kontinuerligt i diskussionerna, tidigt i planeringsstadiet."

Förankring och samverkan

Politisk förankring och ett tydligt mandat från verksamhetsledningen behövs på lokal, regional och nationell nivå. Inflytande på individnivå och de mer övergripande nivåerna påverkar varandra. Stärkt inflytande på en nivå kan förbättra förutsättningarna för inflytande på övriga nivåer.

Tydliga roller och strukturer är nödvändiga kring samarbetet mellan brukarorganisationer och myndigheter. Klarhet måste finnas om vilka frågor man ska samarbeta kring och målet för samarbetet.

Riktlinjer och styrdokument behöver tas fram för att klargöra formerna för samarbetet. Grundläggande är att brukarna finns med från början.

Det kan t.ex. handla om att vara med och påverka budgetprocessen eller planeringen av lokaler för en verksamhet. Att tydligt formulera vad som ska uppnås underlättar arbetet. Detta kan t.ex. göras i en handlingsplan.

”Den viktigaste förutsättningen för brukarmedverkan är att det finns ett intresse från den eller de som leder verksamheten. Cheferna i sin tur måste kunna engagera och motivera personalen genom att tillhandahålla utbildning och avsätta resurser
 för att möjliggöra en medverkan värd namnet.”

Tillgänglighet

Arbetsformer, information och kommunikation behöver anpassas så att alla kan vara med, oberoende av tidigare vana och erfarenhet eller funktionsnedsättning. Arbetssättet kan behöva anpassas för olika målgrupper.

 

Information och kommunikation

Kommunikation, möjligheten att föra en dialog, har stor betydelse för att skapa en bra verksamhet. Detta är centralt för brukarinflytande på alla nivåer.

Informationen behöver vara lätt tillgänglig och ges tidigt i processen så att det finns möjlighet att påverka beslut. Ibland kan brukarrepresentanter behöva stöd för att kunna tolka underlag.

Teamwork
”Arbeta med mig- inte för mig!”

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.