Brukarmedverkan inom RIM

RIM

Brukarmedverkan inom RIM

Brukarnas synpunkter och erfarenheter är en betydelsefull kunskapskälla, som behövs för en evidensbaserad praktik. Genom att ta vara på brukarnas/klienternas/patienternas synpunkter och erfarenheter kan vård och stöd bättre anpassas till brukarnas/klienternas/patienternas förutsättningar och behov. Att utveckla metoder för hur brukarnas/klienternas/patienternas synpunkter ska synliggöras och tas till vara är en viktig uppgift för Regionförbundets (från 2017 Region Uppsalas) FoU-STÖD. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala och Brukarnätverket för beroendefrågor i Uppsala län startade Regionförbundet projektet ”Brukarmedverkan inom RIM-projektet” hösten 2013. Petra Rohrer, som sedan 2015 arbetar som Utvecklingsledare inom Psykiatri/Samsjuklighet på Forum för Brukarinflytande varit projektledare för Brukarmedverkan inom RIM-projektet. Uppdraget har avslutades 161231. I hennes uppdrag ingick att:

 • Rekrytera/mobilisera brukarrepresentanter till de åtta lokala RIM-grupperna. Med brukarrepresentant menas personer som har egen erfarenhet av missbruk-och/eller beroende eller personer som är närstående/anhöriga. Läs Petras utvärdering av uppdraget här.
 • Att delta i RIMs styrgrupp och att se till att det genomförs brukarrevisioner inom området missbruk-/beroende. Läs Petras utvärdering av uppdraget här.

För den som är intresserad av som brukarrepresentant delta i någon av RIM-grupperna,
kontakta Petra Rohrer så kan du få mer information. Vi arbetar för att man inom missbruks- och beroendevården samt socialtjänst ska ta brukarmedverkan och brukarinflytande på allvar och anställa Brukarinflytandesamordnare (BISAM) och PEER Support, medarbetare med egen erfarenhet.
tfn: 0723-215213.

Vad är RIM?

Sedan december 2007 samverkar kommunerna och landstinget i Uppsala län kring missbruks- och beroendefrågor. I Uppsala län kallas verksamheten för RIM (Riktlinjer inom missbruks-och beroendevården). Syftet är att höja kvalitén inom missbruks-och beroendevården i Uppsala län. Med vetenskapligt grundad metodik ökar förutsättningar för att ge bättre vård och behandling för personer med missbruk/beroende. RIM verkar inom följande områden:

 • Utveckling av samverkan.
 • Kompetensutveckling.
 • Uppföljning, utvärdering.
 • Brukarmedverkan.
 • Familjeperspektiv inom missbruks-/beroendevården.

RIM leds av en styrgrupp 

Därutöver finns det lokala RIM-grupper i länets samtliga 8 kommuner. En länsövergripande överenskommelse om samverkan inom missbruks- och beroendevården antogs 2010. Därtill finns det även lokala handlingsplaner som tagits fram av de lokala RIM-grupperna. En särskild styrgrupp har det övergripande ansvaret för RIM-projektet. I denna styrgrupp ingår:

 • Samtliga kommuner i länet.
 • Beroende- och neuropsykiatri.
 • Primärvården.
 • Landstingets kansli.
 • Representanter för Brukarnätverket för beroendefrågor i Uppsala län.

Styrgruppen fungerar även som ett nätverk för erfarenhetsutbyte. I styrgruppen ingår det tre representanter från Brukarnätverket för beroendefrågor.

 

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.