Brukare och patienter som aktiva medskapare

nå toppen
”Tillsammans strävar vi att nå toppen”

Brukare och patienter som aktiva medskapare är ett för SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) prioriterat område. I uppdraget ingår att belysa hur styrning och ledning måste utformas för att nya förhållningssätt och strukturer ska uppstå. Ambitionen är att sprida information, kunskap och visa på goda exempel.

Vad innebär medskapande

Medskapande, brukar- och patientmedverkan eller engelska order ”Co-production” är några av de begrepp som används. Detta för att beskriva en växande ambition att ge större inflytande och ansvar till brukare, kunder, klienter, patienter och anhöriga/närstående i planering och genomförande av en offentlig tjänst.

Det handlar om:

  • att systematiskt ta tillvara erfarenhetskunskap och synpunkter både från enskilda brukare som från dessas sammanslutningar.
  • att ändra relationen mellan brukare och de professionella, man måste se på makt, resurser och partnerskap på ett nytt sätt.
  • att i handling bekräfta att människor inte är passiva mottagare av service- att de har tillgångar och kompetens som kan bidra till att förbättra en välfärdstjänst.
  • att de professionella inte arbetar FÖR utan MED sina brukare och patienter- mot ett gemensamt mål.

Därför är ökat medskapande viktigt

Det blir:

  • en bättre kvalitet på tjänsten- högre träffsäkerhet- bättre slutresultat.
  • en effektivisering som kan ge lägre kostnad och förutsättningar att använda offentliga resurser till nya behov eller nya grupper.
  • stärkta individer istället för passiviserade och inlärt hjälplösa när de får del av offentliga tjänster.
  • lättare att kunna möta krav på större inflytande och vilja till eget ansvarstagande från alltmer utbildade och informerade brukare och patienter.

Medskapande i styrning och ledning

För att brukaren eller patienten ska kunna arbeta tillsammans med de professionella mot det uppsatta målet måste de medarbetare som är direkt involverade i att producera tjänsten få befogenheter. Detta innebär att sättet att styra och leda en verksamhet i sin helhet kommer att påverkas.

Källa: SKL Sveriges Kommuner och Landsting


7-stegs modellen från synpunkt till beslut

Både patienter/brukare inkl anhöriga och personals synpunkter behöver tas tillvara inför beslut som gäller kommunernas och landstingens verksamheter. När ett beslut väl är fattat är det dags för förankring hos samma grupper. De här stegen missas ofta. Strukturer behöver finnas för att ”få till det”.

Ta gärna del av detta i denna lilla film nedan där Mårten Jansson från NSPH presentera de 7 stegen som tyvärr ofta missas hos beslutsfattare.

Mer information och filmsnuttar finns på NSPHs hemsida under PRIO-satsningen och Inflytande som strategi för verksamhetsutveckling.

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.