Delat beslutsfattande

Grundförutsättningarna för delat beslutsfattande är att minst två personer är involverade och att alla delar samma information, liksom att samtliga deltar och överensstämmer i beslutet. (Detta i enighet med att arbeta med delat beslutsfattande enligt NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa).

beslut

Centrala delar i delat beslutsfattande:

Sammanhang och kultur

– Det måste finnas en behandlingskultur med värderingar som respekterar och har tilltro till brukarens egen vilja och kraft.

Ett val

– Det måste finnas flera behandlingsalternativ att välja mellan. En verksamhet behöver därför vara flexibel och kunna anpassa sig, såväl kring stora som små beslut.

Två Experter

– Delat beslutsfattande bygger på att ”minst två personer möts, brukaren och
vård-/
omsorgspersonalen och att dessa delar all information, samt att dessa samarbetar och för ett jämlikt samtal”. Och när beslutet fattas så görs det gemensamt.

Information

– Det måste tas fram information om olika behandlingsalternativ som alla har tillgång till. Båda parter måste värna om att den andre tagit till sig och förstått informationen.

Verktyg

-Olika ”verktyg” behövs för delat beslutsfattande som t.ex. beslutstödjande material. Det behövs också  rutiner för hur man ska gå till väga, vilka steg som ska tas och när samt en beslutsguide.

Stöd

– Brukaren/patienten/klienten behöver stöd i förberedelsearbetet och vid genomförandet av besluten. Såväl anhöriga, vänner, kamratstödjare, personligt ombud, vård- och omsorgspersonal eller personal från olika boenden kan då vara viktiga. Brukar- och närståendeföreningarnas studiecirklar och annan verksamhet har också stor betydelse för att stärka den enskilde. Och för vård- och omsorgspersonal måste organisationen och arbetsplatsen stötta arbetssättet med delat beslutsfattande.

Beslut

Beslutet som tas måste vara aktivt (d.v.s. det måste dokumenteras och följas upp). Ett gemensamt beslut kan även vara att man bestämmer att ingenting ska göras. Det är viktigt att göra det tydligt vem som ska göra vad, liksom att diskutera vilket stöd och vilka verktyg som ska användas.

Grundkomponenter i delat beslutsfattande

Man kan säga att delat beslutsfattande består av två delar. Dels själva processen, alltså vilka steg man tar och vilka rutiner man ska använda för hur det ska gå till. och dels beslutsstödjande material som t.ex. listor, beslutsguider, appar m.m.

Beslutsprocessen består av 9 olika steg. Man börjar med att tydliggöra att ett beslut behöver fattas. Därefter går brukare/patienter/klienter och vård- och omsorgspersonal igenom vilka roller var och en ska ha, de olika alternativen med för- och nackdelar och vad de inblandade tycker är viktigt att väga in i beslutet, liksom vilken nytta och vilka risker de olika alternativen har. När man har förstått innehållet i beslutet så går man igenom vilka värderingar och förväntningar man har, liksom vilka var och ens preferenser är. Därefter förs en diskussion om innehållet i beslutet. Processen avslutas med att ett beslut fattas med en gemensam plan för vad som ska göras härnäst och hur uppföljningen ska se ut.

Faktorer som lyfts fram som betydelsefulla (Legare, 2008) för att introducera SDM
(Shared Decision Making) i en verksamhet är:

Kultur och attityder

Handlar om verksamhetens kultur samt personalens värderingar och attityder till att patienterna ska vara delaktiga i beslut som fattas. För att förändra förhållnings- och arbetssätt i hälso- och sjukvården är det av betydelse att personalen upplever att fördelarna med att använda delat beslutsfattande överväger nackdelarna. I forskningen framkommer att vårdpersonal lyfter fram tre underlättande faktorer som viktiga för implementeringen av SDMmotivation till att arbeta med delat beslutsfattande, uppfattningen att delat beslutsfattande leder till positiva effekter på hur patienten mår samt leder till positiva effekter på den kliniska processen

Organisation och drivkrafter

Handlar om vad som behövs för att interventioner som SDM ska kunna integreras och bli rutin i den kliniska praxisen. Här är det av betydelse att identifiera strategier, resurser och omständigheter i organisationen som kan hjälpa genomförandet av implementeringen.

Resurser, kunskap och tid

Handlar om att identifiera vilka resurser, vilken kunskap och tid behövs för att implementera SDM i verksamheten. Det är av betydelse att identifiera och säkerställa utbildningsbehov hos personalen för att kunna implementera SDM.

Det finns en del praktiska frågor som kan vara bra att tänka på när man planerar att genomföra SDM i sin verksamhet:

  • I vilken verksamhet vill man introducera SDM? Hur ser verksamheten ut?
  • Hur läggs en strategisk projektplanering upp som inbegriper alla nivåer, d.v.s. organisations-, professionell- och patientnivå?
  • Hur ska omfattningen och inriktningen av SDM se ut?
  • hur går man till väga när det gäller utveckling och användning av beslutstöd?
  • Vilka samarbetspartners finns och hur ska samarbetet ske?
  • Hur kan människor bli motiverade att engagera sig i SDM?
  • Hur ska SDM följas upp och utvärderas?

Mer information om Beslutsfattande från Socialstyrelsen.

Ämnesområde

Kommande Evenemang

Det finns inga kommande events just nu.

Vi erbjuder PEER Support utbildning i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

För närvarande har vi inte någon planerad utbildning. Mer info om utbildningen här

Behöver du någon som lyssnar?

Vi har listat Hjälplinjer som du kan ringa när du är i kris eller mår psykiskt dålig och behöver någon att prata med.

Ladda gärna ner vår broschyr om Barns brukarinflytande genom att klicka på bilden

Alla kan lära sig mer – hela livet

Vi vill rekommendera utbildningar för dig som vill få mer kunskap inom psykisk (o)hälsa
Du hittar dessa här

Prenumera på vårt Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev och få information direkt i din mailbox om vårt arbete på Forum för Brukarinflytande och på vad som händer inom vård och stöd i Uppsala län.